DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (RODO):
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

 • Realizacja Umowy Sprzedaży na odległość
 • Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie w Formularzu Zamówienia lub emailu stanowiącym oświadczenie woli odpłatnej dostawy wskazanych towarów.
 • Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Sklepie
 • Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zamówienia w Sklepie, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło.
 • Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Usługi wymagające założenia Konta
 • Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta.
 • Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
 • Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu oraz ułatwienie korzystania z Sklepu i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Sklepu
 • Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Sklepu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
 • Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
 • Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
 • Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
 • Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
 • Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.
 • Wykonywania obowiązku prawnego
 • Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług,
 • Podstawa prawna: Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.
Wyświetlanie stron www
 • Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe zaobserwowane dotyczące twojego urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci (numer IP, numery urządzenia oraz inne dane)
 • Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.
 • Przeniesienie danych do archiwum,
 • Audyty lub postępowania wyjaśniające,
 • Wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
 • Pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe
KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 • Dostawcy usług: przewoźnicy towarów, importerzy w przypadku wysyłek bezpośrednich, biuro księgowe.
 • Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy realizacji zamówień. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
 • Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Sklepie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 • Organy państwowe
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Sklepie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do momentu wycofania Twojej zgody na to. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 • Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez kontakt z Nami.
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, oraz ułatwieniem korzystania z Sklepu, a także badaniem satysfakcji.
 • Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
 • Podstawa prawna: art. 21 RODO
 • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")
 • Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
 • Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Sklepu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 1. Gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 1. Gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. Gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych - wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy - ze względu na Twoją szczególną sytuację - ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską
 • Uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych
 • Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Prawo do przenoszenia danych
 • Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych sklepów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
 • Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 • Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
 • Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
 • Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Wyroby Węglowe Prestige Paweł Jamróz posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Brzezińśka 76 41-902 Bytom, NIP 6443110529, adres poczty elektronicznej: wyrobyweglowe@gmail.com numer telefonu: 322968252. Za pomocą podanych numerów i adresów prosimy o kontaktowanie się z nami.

Cele drugorzędne przetwarzania danych. Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celów drugorzędnych:

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Podstawa prawna: art. 15 RODO

odstawa prawna: art. 16 RODO

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Nasz komputery biurowe służące do fiskalizacji oraz realizacji zleceń są wyposażone certyfikowany program antywirusowy, używamy systemu księgowego Subiekt Gt i powiązanych z nim produktów firmy INSERT. Obiekt biurowy/archiwum z dokumentami jest chroniony przez całą bobę 7 dni w tygodniu.